Om oss

Tjenester

Tjenester

Jeg har tro på norsk skole, men mange lærere mangler kunnskap for å gi de evnerike elevene et godt læringsutbytte. Det er et system-problem. Hvis du ser at ting har gått galt: Det er ikke din feil, men fra nå av er det ditt ansvar!.

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Hva er Nasjonalt kompetansesenter

for evnerike barn?

 

De evnerike barna har i mange år vært en glemt gruppe, derfor er kunnskap om denne barnegruppen i Norge begrenset. NKEBs oppdrag er å samle og videreformidle den allerede eksisterende kunnskap, samt stimulere til videre forskning på feltet.

 

Allerede det første året etter at Lykkelige barn ble stiftet, i 2007, ble tanken om et kompetansesenter født. Den gang fantes det imidlertid svært lite nasjonal kompetanse og faglitteratur tilgjengelig. Det var heller ingen som kunne spre informasjon om evnerike barns situasjon med nødvendig erfaring og tyngde. Det har nå endret seg. Lykkelige barn og deres medlemsfamilier har selv bidratt til forskning rundt temaet, ved å være informanter og "noen å spille ball med" for mange som har skrevet bachelor eller masteroppgaver om temaet evnerike barn. Flere av styrets tidligere og nåværende medlemmer er nå å regne blant et titalls fagpersoner på dette området i Norge. I 2012 tok leder i Lykkelige barn, Ieva Fredriksen, kontakt med alle disse fagpersonene både i og utenfor foreningen for å lufte tanken om de på sikt kunne tenke seg å bidra i et nasjonalt kompetansesenter for evnerike - noe de kunne. Første steg på veien ble tatt da Lykkelige barn i 2014 startet en formidlingstjeneste - drevet på frivillig basis av noen få ildsjeler, og administrert av Lise Strand Bjarkli. Slik fikk vi en allerede eksisterende tjeneste inn i mer ordnede former. Allerede i flere år hadde foreningens medlemmer, både erfaringskonsulenter og etter hvert ildsjeler som har skaffet seg fagkompetanse på området, reist land og strand rundt, og holdt foredrag. Foreningens medlemmer og andre har holdt kurs og foredrag på skoler, for politikere - og på lærerstevner i foreningens regi. Lykkelige barn har også avholdt de to første konferansene for fagpersoner i Norge om evnerike. Den første i Holmestrand i 2009 og den andre i Oslo i 2013. Da forlaget BroAschehoug ønsket å holde en tredje konferanse om dette temaet var Lykkelige barns leder en naturlig samarbeidspartner.

 

Det var på tide å samle kompetanse, erfaring og informasjon om denne gruppen barn under en felles paraply. Derfor vedtok et utvidet styre i Lykkelige barn i november 2015 å starte Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn. Kompetansesenteret er en selvstendig organisasjon, men heleid av Lykkelige barn.

 

 

Kompetansesenterets visjon

Å øke kunnskap om og forståelse for evnerike barns behov, styrker og utfordringer i samfunnet, særlig i møte med barnehagen og skolen.

Hvordan jobber vi?

 

Kompetansesenteret har medarbeidere med ulik kompetanse og regner med å utvide staben ytterligere i løpet av et par måneder. Alle har lang erfaring i å jobbe med temaet evnerike barn på ulike fagfelt. I tillegg har vi en gruppe interne rådgivere som innehar kompetanse på viktige områder som blant annet jus, administrasjon, økonomi og organisasjonsutvikling. Alle disse medarbeiderne har en annen jobb ved siden av. Foreløpig har vi ikke økonomi til å ha faste ansatte, men må ta oss betalt per oppdrag. Den administrative biten gjøres foreløpig på dugnad. Vi har også knyttet til oss en gruppe eksterne fagpersoner fra inn og utland som vi kan formidle kontakt med i forbindelse med foredrag, kurs, veiledning etc. Kompetansesenteret samarbeider også tett med foreldrenettverket Lykkelige barn som en viktig referansegruppe i forhold til målgruppen evnerike barn.

NKEB ble vedtatt opprettet på et utvidet styremøte i Lykkelige barn i november 2015.

I en startfase har NKEB vært registrert som en forening, men fra 1. januar 2017 er vi registrert aksjeselskap, heleid av Lykkelige barn.

 

Styre:

Harald Sollid, styreleder

Heidi Strandvik, eierrepresentant

Ellen Eggeland Flø

Ieva Fredriksen

Lise Strand Bjarkli

 

Vararepresentanter:

Espen Sjue

Nicholas Christensen

 

Pressetalsmann /informasjonskoordinator