Ieva Fredriksen

Jeg har tro på norsk skole, men mange lærer mangler kunnskap for å gi de evnerike elevene et godt lærings-utbytte. Det er et systemproblem. hvis du ser at ting har rgått galt. Det er ikek din feil, men fra nå av er det ditt ansvar!.

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Tjenester

 

Ieva Fredriksen

Ieva har i mange år hatt et sterkt engasjement for evnerike barn, og var med og startet Lykkelige barn i 2007. Har vært leder av foreningen siden 2008. Er med i styret i NKEB. Har holdt en rekke foredrag og bidratt i enkeltsaker gjennom flere år.

 

 

 

 

 

UTDANNING

 • Bachelor i sosialt arbeid fra Diakonhjemmet 1998 med fordypning i forebyggende ungdomsarbeid.
 • Videreutdanning i diakoni fra Lovisenberg diakonale høgskole 1999

(omfatter bl. a. sjelesorg, individuelle- og gruppesamtaler/ veiledning og ledelse).

 • Praktisk pedagogisk utdanning fra HiVe 2012

 

RELEVANT ERFARING

Har arbeidet med mennesker i alle aldre siden 1997, bl. a. med gruppeledelse, undervisning og individuelle samtaler. Har innehatt verv som barnas talsperson i sosiale saker for Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold og har jobbet deltid som lærer på barneskolen. Har også erfaring som lokalpolitiker.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Har vært med i foreningen Lykkelige barn siden oppstarten, har fungert som styremedlem og PR-ansvarlig. Leder fra 2008 til dags dato. Har også vært hovedpådriver for faglige samlinger og konferanser i LB-regi og bidratt aktivt selv. Har deltatt aktivt i samfunnsdebatten om evnerike barn gjennom leserinnlegg, nettdebatter og div. intervjuer i media. Har også jobbet med informasjon til politikere og kommuner og bidratt bl. a. til Bærum kommunes informasjonsbrosjyre om evnerike barn i skolen.

 

KAN TILBY

 • Samtaler/ møter med skolene, barnehagene og hjelpeapparatet med generell kunnskap om evnerike barn og deres behov.
 • Samtalepartner for foreldre som har behov for å reflektere over barnas situasjon og utarbeide en strategi for hvordan man kan samarbeide med skolen på best mulig måte, samt legge til rette en best mulig hverdag for sitt barn.
 • Samtaler med barn/ unge for å hjelpe dem å sette ord på sine egne opplevelser og erfaringer slik at det er lettere for de å formidle det videre til skolen/ læreren. Dette er ikke en terapisamtale og må skje kun hvis barnet/ ungdommen ønsker det selv.
 • Kortere eller lengere foredrag om evnerike barns generelle utfordringer i møte med skolesystemet, samt introduksjon i noen pedagogiske strategier.
 • Gjennomføre temadager med hovedmål å reflektere over utfordringene knyttet til evnerike elever, samt identifisering av behovene og ressursene lokalt - både alene og organsiere med flere deltakere /fagpersoner.

 

HOVEDTEMAER

 • Generelle problemstillinger knyttet til evnerike barn,
 • Pedagogiske strategier
 • Samtaler med barn.

 

OMRÅDE

Oslo og Akershus, Vestfold, Østfold, nærmeste deler av Buskerud og Telemark. Lengere reiser kan også være aktuelle.

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: